Marinatown Ekiminami Takeshita
Daimyo Ekiminami Oohori Park
  Ekiminami   Marizon   Takeshita  
  Ekiminami   Takeshita St.   Sumiyoshi  
  Marinatown S.Park   Marizon   Takeshita  
  Marizon   Takeshita   Marinatown S.Park